Opłaty - ALPIK Przedszkole Integracyjne Ciechanów

Pobyt każdego dziec­ka w przed­szko­lu / punkcie przedszkolnym w godzinach: 08.00 – 13.00 JEST BEZ­PŁAT­NY!

Pobyt ten obej­mu­je: Re­ali­za­cje pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go wg aktualnych wy­tycz­nych MEN (wszystkie grupy wiekowe) & udział dziec­ka we wszyst­kich za­ję­ciach do­dat­ko­wych takich jak np. Język An­giel­ski + Lo­go­ryt­mi­ka / Logosensoryka® + Ar­te­te­ra­pia / Sen­so­pla­sty­ka® + Baj­ko­te­ra­pia Grupowa + Mu­zy­ko­te­ra­pia (Ak­tyw­ne Słu­cha­nie Mu­zy­ki wg. me­to­dy B. Strauss) + Gru­po­we Za­je­cia Sensoryczne + Lo­go­pe­dia Gru­po­wa + Al­pa­ko­te­ra­pia / Do­go­te­ra­pia / Zooterapia + Me­to­da Do­bre­go Star­tu prof. M. Bog­da­no­wicz / Od­imien­na Nauka Czy­ta­nia wg kon­cep­cji I. Maj­chrzak + Tre­ning Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych (TUS) + Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne + Program Aktywności Ruchowej wg. M. Ch. Knillów.

Opła­ta za pobyt dziec­ka w go­dzi­nach: 13.00 – 17.00 TO TYLKO 1 PLN / 1h – zajęcia świetlicowe.

Opła­ta za całodzienne wy­ży­wie­nie dziec­ka w formie CATERINGU (tj. śnia­da­nie + zupa + obiad + pod­wie­czo­rek) = 18 PLN.

Do­dat­ko­wo! Wszyst­kie in­dy­wi­du­al­ne i gru­po­we za­ję­cia re­wa­li­da­cyj­no – wy­rów­naw­cze np. te­ra­pia pe­da­go­gicz­na + te­ra­pia lo­go­pe­dycz­na + te­ra­pia sensoryczna + te­ra­pia TUS (dla wszyst­kich dzie­ci z ak­tu­al­nym orze­cze­niem o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go i WWRD) re­ali­zo­wa­ne są BEZ­PŁAT­NIE na te­re­nie przed­szko­la. UWAGA! Zgod­nie z za­le­ce­nia­mi Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) za­le­ca się, aby mak­sy­mal­ny pobyt w przed­szko­lu dziec­ka z orze­cze­niem o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go z uwagi np. na au­tyzm nie prze­kra­czał – 5 go­dzin dzien­nie.