ALPIK - Przedszkole Ciechanów

Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polsce podstawą programową wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 30/05/2014 roku.

Pobyt każdego dziecka w przedszkolu w wymiarze: 5 godzin dziennie jest bezpłatny, gdyż jest on w całości finansowany z subwencji oświatowej miasta Ciechanów!

Tym samym, pomimo iż jesteśmy przedszkolem niepublicznym, to rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola nie ponoszą już żadnych innych dodatkowych kosztów, aniżeli te koszty, które i tak by ponieśli w przedszkolu państwowym na terenie miasta Ciechanowa.

Przyjmujemy dzieci w wieku: 2,5 – 6 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego z całego powiatu ciechanowskiego – bez względu na ich aktualne miejsce zameldowania. Jedynym stałym kosztem dla rodziców jest opłata za wyżywienie dziecka (CATERING). Nie pobieramy opłaty wpisowej od rodziców.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera). Dla osób zainteresowanych naszym przedszkolem istnieje możliwość przeprowadzenia BEZPŁATNEJ diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (mgr psycholog + mgr oligofrenopedagog + mgr logopeda + certyfikowany terapeuta SI + lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży).

Na terenie naszych przedszkoli działają obecnie łącznie cztery grupy wychowania przedszkolnego tj. jedna grupa integracyjna dla max. 20 – 25 dzieci w wieku: 2,5 – 3 lata (MUCHOMORKI) + jedna grupa integracyjna dla max. 20 – 25 dzieci w wieku: 4 – 5 lat (ŻYRAFKI) + jedna grupa integracyjno-terapeutyczna dla max. 5 – 6 dzieci w różnym wieku (TYGRYSKI) + jedna grupa terapeutyczna dla max. 4 – 5 dzieci tylko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (PAN CZU). Na terenie naszej placówki prowadzona jest też bezpłatna zerówka integracyjna (klasa 0) przygotowująca dzieci do nauki w szkole podstawowej (MĄDRE SÓWKI).

Natomiast już od września 2020 roku zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego do naszej BEZPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ALPIK w Ciechanowie! Więcej informacji na temat rekrutacji do szkoły znajduje się na stronie https://szkolaalpik.pl/

UWAGA! Istnieje też możliwość zapisania dziecka w wieku 3 – 4 lat (w tym dziecka z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) do NOWO utworzonej max. 15 osobowej grupy integracyjnej w naszej filii NPP ALPIK przy ul. Warszawskiej 13/15.

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą codziennie w zajęciach dodatkowych m.in. Język Angielski + Rytmika + Logorytmika + Arteterapia + Sensoplastyka + Bajkoterapia + Muzykoterapia (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody B. Strauss) + Grupowe zajecia wg metody Integracji Sensorycznej + Logopedia Grupowa + Alpakoterapia wg metody Alpacotherapy Spirit + Dogoterapia (Kynoterapia) + Nauka Czytania Globalnego G. Domana + Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz + Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji I. Majchrzak + Wiatrak Matematyczny + Sensomotoryka wg programu Grow&Play + Trening Umiejętności Psycho – Społecznych.

Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej zajęciach dodatkowych jest BEZPŁATNY.

Natomiast wszystkie dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą również na terenie przedszkola w BEZPŁATNYCH indywidualnych i grupowych zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych z m.in. mgr pedagogiem + mgr oligofrenopedagogiem + mgr logopedą + certyfikowanym terapeutą wg metody Integracji Sensorycznej. Zarówno liczba, jak i zakres zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb oraz od możliwości rozwojowych danego dziecka (np. indywidualna terapia logopedyczna +  indywidualna terapia pedagogiczna + indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej + terapia grupowa TUS)