ALPIK - Przedszkole Ciechanów

Wszystkie zajęcia w naszych przedszkolach realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polsce podstawą programową wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 30/05/2014 roku.

Pobyt każdego dziecka w przedszkolu w wymiarze: 5 godzin dziennie jest bezpłatny, gdyż jest on w całości finansowany z subwencji oświatowej miasta Ciechanów!

Tym samym, pomimo iż jesteśmy placówkami niepublicznymi, to rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do naszych przedszkoli nie ponoszą już żadnych innych dodatkowych kosztów, aniżeli te koszty, które i tak by ponieśli w przedszkolu państwowym na terenie miasta Ciechanowa.

Przyjmujemy dzieci w wieku: 2,5 – 6 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego z całego powiatu ciechanowskiego – bez względu na ich aktualne miejsce zameldowania. Jedynym stałym kosztem dla rodziców jest opłata za wyżywienie dziecka (CATERING). Nie pobieramy opłaty wpisowej od rodziców. Posiadamy dwie bezpłatne placówki wychowania przedszkolnego na terenie Ciechanowa.

Pierwszeństwo przyjęcia do naszych placówek mają dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera). Dla osób zainteresowanych naszymi placówkami istnieje możliwość przeprowadzenia BEZPŁATNEJ diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (mgr psycholog + mgr oligofrenopedagog + mgr logopeda + certyfikowany terapeuta SI + lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży – Warszawa).

Na terenie naszych bezpłatnych placówek działa obecnie aż pięć grup wychowania przedszkolnego dla max. 20 – 25 dzieci w wieku: 2,5 – 6 lat (MUCHOMORKI + MOTYLKI + ELFIKI + SMERFIKI + ZYRAFKI) + jedna grupa integracyjno-terapeutyczna dla max. 5 dzieci w różnym wieku (ŻABKI). Na terenie przedszkola prowadzona jest też bezpłatna zerówka integracyjna (klasa 0) przygotowująca dzieci do nauki w szkole podstawowej. W każdej max. 20 – 25 osobowej grupie opiekę nad dziećmi sprawują minimum trzy osoby tj. nauczyciel – wiodący oraz asystent – nauczyciela i pomoc – nauczyciela. Dodatkowo dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD zatrudniamy miedzy innymi: nauczycieli – wspomagających + terapeutów cieni + oligofrenopedagogów + logopedów + psychologów + pedagogów specjalnych + certyfikowanych terapeutów wg metody Integracji Sensorycznej. Współpracujemy również na stałe z lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży.

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszych placówek uczestniczą codziennie w zajęciach dodatkowych, takich jak, np: Gimnastyka Poranna, Język Angielski, Rytmika/Logorytmika, Logosensoryka, Arteterapia, Sensoplastyka, Bajkoterapia, Muzykoterapia (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody B. Strauss), Grupowe zajecia wg metody Integracji Sensorycznej, Logopedia Grupowa, Nauka Czytania Globalnego G. Domana, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji I. Majchrzak, Wiatrak Matematyczny, Sensomotoryka wg programu Grow&Play, Trening Umiejętności Społecznych A. Goldsteina, Trening Umiejętności Psycho – Społecznych, Robotyka®. 

Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej zajęciach dodatkowych jest BEZPŁATNY.

Natomiast, wszystkie dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego & aktualną opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) uczestniczą również na terenie przedszkola lub na terenie placówek współpracujących w BEZPŁATNYCH indywidualnych & grupowych zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych z m.in. mgr psychologiem + mgr oligofrenopedagogiem + mgr logopedą + certyfikowanym terapeutą wg metody Integracji Sensorycznej + certyfikowanym terapeutą TUS. Zarówno liczba, jak i zakres zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb oraz od możliwości rozwojowych danego dziecka (np. indywidualna terapia logopedyczna + indywidualna terapia pedagogiczna + indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej + terapia grupowa TUS).