Nasza Kadra - ALPIK Przedszkole Ciechanów

Magdalena Pytel – magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła też studia podyplomowe w zakresie: Zarządzania Oświatą. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. Stosowana Analiza Zachowania – kurs III stopniowy; Diagnoza funkcjonalna testem PEP – R + IPET; Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Model TEACCH). Jest także psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym oraz humanistycznym. Pełni funkcje dyrektora: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ALPIK & Niepublicznego Przedszkola ALPIK w Ciechanowie.

Julita Siemiątkowska – Sujka – magister polityki społecznej (Uniwersytet Warszawski), magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki, oligofrenopedagogiki, zarządzania (SGH). Certyfikowany terapeuta rekreacji ruchowej o specjalności: Alpakoterapia. Psycholog-wykładowca na studiach podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne polskie i zagraniczne szkolenia w dziedzinie autyzmu (np. Przełomowe Strategie dla Autyzmu: wprowadzenie do Programu Son-Rise; Szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS; Rozwijanie Umiejętności Społecznych-Stosowana Analiza Zachowania; Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Model TEACCH), a także specjalistyczne szkolenie dt. poprawności stosowania zasad metodyki wychowania przedszkolnego u eksperta MEN – p. Jadwigi Pytlarczyk. W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. integracji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Krzysztof Sujka – pedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) o specjalności: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień, certyfikowany terapeuta wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – II stopień, certyfikowany muzykoterapeuta wg metody B. Romanowskiej – II stopień oraz Trener Sensoplastyki – I stopień. Ukończył też specjalistyczne szkolenie dt. Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego (MPPZP) pt. Przyjaciele Zippiego. W przedszkolu prowadzi diagnozę i terapię wg metody Integracji Sensorycznej oraz pełni funkcje oligofrenopedagoga-terapeuty grupowego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także funkcje koordynatora całego zespołu terapeutycznego (obie placówki).

Justyna Koszela – ukończyła studia magisterskie (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność: praca socjalna, przygotowanie pedagogiczne), a także studia podyplomowe w zakresie: edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, logopedii oraz oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP-R (ang. Psychoeducational-Profile). W przedszkolu pełni funkcje wicedyrektora ds. organizacyjnych oraz nauczyciela-logopedy dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi również zajęcia logopedii grupowej, muzykoterapii grupowej (Muzykoterapia wg metody B. Strauss) oraz grupowe zajęcia logorytmiczne i logosensoryczne (LOGOSENSORYKA) dla wszystkich dzieci.

Irena Gostół – magister pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz logopedii z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada również ukończone studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą oraz uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). Nauczyciel-dyplomowany i wieloletni pracownik publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP) w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje oligofrenopedagoga-logopedy (indywidualna terapia pedagogiczna; indywidulana terapia logopedyczna) oraz przeprowadza specjalistyczne diagnozy logopedyczno-pedagogiczne dla wszystkich dzieci.

Aneta Zakrzewska – ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku na kierunku pedagogika (specjalność: profilaktyka społeczna), a także studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada certyfikat diagnosty i terapeuty wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. Wykorzystanie metody sylabowej wg prof. J. Cieszyńskiej w pracy terapeutycznej; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera; Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji; Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidulana terapia wg metody Integracji Sensorycznej). Prowadzi również grupowe zajęcia sensoryczne wg autorskiego programu Grow&Play (certyfikat).

Barbara Derbin – mgr psycholog-oligofrenopedagog-specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD) dziecka, spec. psycholog kliniczny i osobowości. Nauczyciel i wychowawca z wieloletnim stażem, pedagog pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera) oraz z dziećmi rozwijającymi się neurotypowo (w nurcie poznawczo – behawioralnym). Ukończyła wiele warsztatów i szkoleń dt. pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. Fundacja Synapsis: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem i Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R, Trening Videokomunikacji, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, Podstawy Polskiego Języka Migowego, Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży-CBT, Trening Umiejętności Społecznych-TUS) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim: Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi. W przedszkolu prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne (m.in. Trening Umiejętności Społecznych wg. A Goldsteina, indywidualna i grupowa terapia psychologiczno-pedagogiczna) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Katarzyna Michalska – mgr pedagog – logopeda, certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej, trener SmykoMultisensoryki® oraz Instruktor Masażu Shantala. Prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu: profilaktyki i metodyki logopedycznej na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych (WOZiNH) w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W przedszkolu zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczno-pedagogiczną oraz diagnozą i terapią wg metody Integracji Sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z aktualną opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Prowadzi także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania podczas (autorskich) zajęć pt. Grafolandia – wspomaganie małej i dużej motoryki, a także zajęcia muzykoterapii grupowej.

Dorota Sokołowska – ukończyła wyższe studia magisterskie na wydziale fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józeła Rusieckiego. Terapeuta grupowy i terapeuta indywidualny z wieloletnim stazem zawodowym w pracy z osobami z niepełnosprawnoscią, w tym zwłaszcza z osobami z niepełnosprawnoscią intelektualną. Obecnie na st. p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy (SDS typu A i B) w Ciechanowie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia uprawniajace do pracy z dziecmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu w tym m.in. specjalistyczne szkolenie dt. komunikacji alternatywnej AAC metodą PECS (ang. Picture Communication Exchange System). W przedszkolu prowadzi zajecia grupowe (w tym: Muzykoterpia, Trening Umiejętnosci Społecznych wg A. Goldsteina) oraz zajęcia indywidualne np. wspomaganie nauki czytania i pisania dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Agnieszka Chylińska – ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Swoje doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami z niepełnosprawnoscią zdobywała m.in. w Dziennym Ośrodku Wsparcia (DOS) w Lublinie. W przedszkolu pełnię funkcję pedagoga-specjalnego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Ewelina Kowalska – absolwentka studiów licencjackich w Szkole Wyzszej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku: pedagogika specjalna. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnsoprawnością zdobywała m.in. w Stowarzyszeniu MONAR – MARKOT w Dreglinie (na st. wychowawcy) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Kraszewie. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-specjalnego dla dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Oksana Starzyńska – magister psychologii (Uniwersytet Narodowy w Kamieńcu Podolskim) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i z młodzieżą (m.in. laureatka ogólnokrajowego konkursu pt. Integracja Europejska) oraz nauczyciel-dyplomowany. Pracowała też na st. opiekuna dziennego w punkcie opieki dziennej dla dzieci w wieku: do 3 lat (Happy Feet Warszawa). Posiada uprawnienia do pracy na st. pomocy-nauczyciela (Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK). W przedszkolu pełni funkcje psychologa i nauczyciela wspomagajacego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Żaneta Bartczak – ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika specjalna ze specjalnością: oligofrenopedagogika (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) oraz w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum). Odbyła również liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym m.in. Kurs kwalifikacyjny: Terapia ręki I stopnia; Program PTR-funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki autorstwa: A. Giczewskiej oraz W. Bartkiewicz; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i ZA w oparciu o analizę zachowania; Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika wg Carla Orffa w szkole i w przedszkolu; System Numicon-rozwój myślenia matematycznego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Ciechanowie oraz w Niepublicznym Przedszkolu AMO. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga specjalnego i oligofrenopedagoga-terapeuty grupowego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Julita Osęka – ukończyła Wydział Pedagogiczny (SGGW), kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna; a także: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych) na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika. Ukonczyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziecmi, w tym z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. Dziecko z autyzmem w przedszkolu i w szkole; Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?; Kodowanie na dywanie; Terapia Ręki; szkolenie muzyczne wg metody Marii Tomaszewskiej). Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku, w gminnym przedszkolu w Gołotczyźnie oraz w Niepublicznym Przedszkolu Stumilowy Las w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wspomagajacego (Grupa ELFIKI) oraz oligofrenopedagoga-terapeuty (indywidualna terapia pedagogiczna z el. Terapii Ręki) dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Lidia Wierzchowska – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: andragogika), studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku (kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola na kierunkach: arteterapia i terapia zajęciowa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, takie jak, np. Terapia Ręki, Proste zabawy i tańce integracyjne dla grupy, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna – poziom I. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-arteterapeuty dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie grupy) oraz prowadzi grupowe zajęcia artterapeutyczne z elementami Sensoplastyki®.  

Martyna Klimkiewicz – absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) oraz wyższych studiów magisterskich na tym samym kierunku. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Ciechanowie oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 10. Pracowała również jako animator zabaw dla dzieci (HAPPY PARK). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 3 – 4 lata (MUCHOMORKI).  

Edyta Charzyńska – absolwentka studiów licencjackich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Płocku; kierunek: pedagogika z mediacją. Ukończyła również wyższe studia magisterskie (PWZ) na kierunku: edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga zdobywała m.in. w świetlicy środowiskowej w Płocku oraz w świetlicy szkolnej w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 3 – 4 lata (MUCHOMORKI).  

Magda Murawska – absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, obecnie kontynuuje naukę na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych (kierunek: pedagogika; specjalność: pedagogika przedszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna z logopedią) w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka oraz w niepublicznym przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem w Mławie. Posiada też certyfikat: Bajkoterapeuty (Placówka Kształcenia Ustawicznego EDUKA CENTER). W przedszkolu pracuje na st. pomocy-nauczyciela w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 3 – 4 lata (MUCHOMORKI).  

Kamila Szczyglak – Bobińska – ukończyła studia magisterskie na kierunku: oligofrenopedagogika (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) oraz studia podyplomowe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego (WSSP im. W. Pola w Lublinie). Posiada bogate doświadczenie zawodowe  w pracy z dziećmi m.in. jako nauczyciel współorganizujący kształcenie w niepublicznych placówka integracyjnych na terenie Ciechanowa oraz jako pedagog-terapeuta indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. W przedszkolu pracuje na st. nauczyciela-wiodącego w grupie: 5/6 latków (Żyrafki) oraz prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Agnieszka Łukasiak – ukończyła studia magisterskie na kierunku: Pedagogika (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) na kierunku: pedagogika specjalna i rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi np. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela oraz Spektrum autyzmu – a integracja sensoryczna; Pedagogika Marii Montessori: edukacja i terapia, Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga, Metoda Ruchu Rozwijacego W. Sherborne, Bajkoterapia w pracy z grupą). W przedszkolu pracuje na st. asystenta-nauczyciela w grupie: 5/6 latków (Żyrafki).

Aleksandra Litke – absolwentka studiów licencjackich oraz wyższych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych im. Janusza Korczaka w Olsztynie) na kierunku: pedagogika, specjalności: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z logopedią oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w niepublicznych żłobkach i przedszkolach na terenie Ciechanowa i Warszawy. W przedszkolu pracuje na st. nauczyciela wspomagającego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie: 5/6 latków (Żyrafki).

Dorota Kaczmarczyk – absolwentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela i pedagoga zdobywała m.in. w niepublicznym punkcie przedszkolnym i w niepublicznym żłobku w Ciechanowie. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP-R (ang. Psychoeducational Profile) oraz certyfikat muzykoterapeuty: muzykoterapia grupowa wg metody B. Strauss. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (ELFIKI) oraz prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

Kinga Trętowska – absolwentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Obecnie w trakcie wyższych studiów magisterskich z pedagogiki (Uniwersytet Warszawski; specjalność: nauczycielska). Swoje doświadczenie do wykonywania zawodu nauczyciela zdobywała m.in. w miejskim przedszkolu nr 3 oraz w miejskim przedszkolu nr 10 w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcję asystenta-nauczyciela w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (ELFIKI).

Aniela Szeklińska – absolwentka LO w Nowym Mieście Lubawskim. Wolonatriusz WOSP. Opiekunka dziecięca z wieloletnim stażem. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. autyzm dzieciecy, up. umysłowe w st. lekkim, afazja) w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (ELFIKI).

Magda Traczewska – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie (specjalności: pedagogika oraz logopedia) oraz wyższych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie: PEDAGOGIUM. Ukończyła również studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych) na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP-R (ang. Psychoeducational Profile) oraz certyfikat-bajkoteraputy. Posiada też uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych i sensoplastycznych (Logorytmika-certyfikat, Sensoplastyka-certyfikat) dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W przedszkolu pełni funkcje wicedyrektora ds. organizacyjnych oraz nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI). Pełni również funkcje nauczyciela-logopedy dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie na urlopie zdrowotnym.

Aleksandra Pepłowska – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie na kierunku: pedagogika (specjalność: edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedszkolna) oraz wyższych studiów magisterskich: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela wspomagajacego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI). Obecnie na urlopie macierzyńskim.

Aleksandra Ciuk – absolwentka Akademii Humanistycznej Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna. Obecnie w trakcie wyższych studiów magisterskich na tym samym kierunku Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w niepublicznym żłobku/przedszkolu na terenie Ciechanowa. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI) oraz prowadzi indywidualną i grupowa terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Zuzanna Chmielińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku). Obecnie w trakcie wyższych studiów magisterskich na kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi (w tym z dziećmi z niepełnosprawnością) zdobywała m.in. w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Sońsku oraz jako opiekun dzieci w autobusie szkolnym. W przedszkolu pracuje na st. asystenta-nauczyciela w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI) oraz w grupie terapeutycznej ZABKI.

Aleksandra Sadowska – studentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunku pedagogicznym (specjalizacja: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). W przedszkolu pracuje na st. pomocy-nauczyciela w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI).

Karolina Chylińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością: edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią oraz magisterskie studia pedagogiczne (specjalność: opieka i wsparcie społeczne). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi z niepełnosprawnością (np. Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat; Praca z dziećmi autystycznymi; Trening twórczego myślenia; Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopień). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie terapeutycznej (ŻABKI) oraz prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze (indywidualna terapia pedagogiczna) dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Anna Kozłowska – absolwentka LO PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych. Wieloletnia druzynowa w harcerstwie polskim. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. autyzm dziecięcy, up. umysłowe w st. umiarkowanym i znacznym, epilepsja) w grupie terapeutycznej (ŻABKI).

Magdalena Olszak – absolwentka: Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (specjalność: pedagogika wczesnoszkolna oraz pedagogika przedszkolna z logopedią). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z logopedii. W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze (indywidualna terapia pedagogiczna z elementami logopedii) dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku: 2,5 – 9 lat (grupa integracyjna MOTYLKI; grupa terapeutyczna ŻABKI).

Olga Kaszuba – ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika; specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku). Obecnie w trakcie wyższych studiów magisterskich na tym samym kierunku. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobywała m.in. w niepublicznym przedszkolu specjalnym w Zduńskiej Woli w grupie terapeutycznej dla dzieci z autyzmem. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela-wspomagajcego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie grupy).

Anna Jakubowska – studentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobywała m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Płońsku w klasie terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzeżoną ze spektrum autyzmu. W przedszkolu pełni funkcję terapeuty-cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie grupy).