Nasza Kadra - ALPIK Przedszkole Ciechanów

Magdalena Pytel – magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła też studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. Stosowana Analiza Zachowania – kurs III stopniowy, Diagnoza funkcjonalna testem PEP – R + IPET, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – model TEACCH). Jest także psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym oraz humanistycznym. Pełni funkcje dyrektora NSPP „Pan Czu” w Ciechanowie, a także funkcje dyrektora Niepublicznego Przedszkola ALPIK.

Julita Siemiątkowska – Sujka – magister polityki społecznej (Uniwersytet Warszawski), magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki, oligofrenopedagogiki, zarządzania (SGH). Certyfikowany terapeuta rekreacji ruchowej o specjalności: Alpakoterapia. Doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu (WNoZ) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Psycholog-wykładowca na studiach podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne polskie i zagraniczne szkolenia w dziedzinie autyzmu (np. Przełomowe Strategie dla Autyzmu: wprowadzenie do Programu Son-Rise, Szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS, Rozwijanie Umiejętności Społecznych-Stosowana Analiza Zachowania, Trudne Zachowania u Osób z Autyzmem, Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – model TEACCH), a także specjalistyczne szkolenie z nadzoru pedagogicznego dt. poprawności stosowania zasad metodyki wychowania przedszkolnego u eksperta MEN – p. Jadwigi Pytlarczyk. W przedszkolu pełni funkcje wicedyrektora ds. pedagogicznych oraz dyrektora ds. integracji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Krzysztof Sujka – pedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), specjalności: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień, certyfikowany terapeuta wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – II stopień, certyfikowany muzykoterapeuta wg metody B. Romanowskiej – II stopień oraz Trener Sensoplastyki – I stopień. Ukończył też specjalistyczne szkolenie pt. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD – jedną z przyczyn trudności w uczeniu i komunikacji. W przedszkolu przeprowadza specjalistyczne diagnozy wg metody Integracji Sensorycznej oraz prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Justyna Koszela – ukończyła studia magisterskie (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność: praca socjalna, przygotowanie pedagogiczne), a także studia podyplomowe w zakresie: edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, logopedii oraz oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). W przedszkolu pełni funkcje wicedyrektora ds. organizacyjnych oraz oligofrenopedagoga-logopedy. Prowadzi również zajęcia logopedii grupowej, muzykoterapii grupowej (Muzykoterapia wg metody B. Strauss) oraz grupowe zajęcia logorytmiczne (certyfikat).

Irena Gostół – magister pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz logopedii z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada również ukończone studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą oraz uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty dla dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidualna terapia pedagogiczna, indywidulana terapia logopedyczna) oraz przeprowadza specjalistyczne diagnozy logopedyczne.

Aneta Zakrzewska – ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku na kierunku pedagogika (specjalność: profilaktyka społeczna), a także studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, Integracji Sensorycznej. Posiada certyfikat diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej – II stopień. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. Wykorzystanie metody sylabowej wg prof. J. Cieszyńskiej w pracy terapeutycznej, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w oparciu o stosowaną analizę zachowania, Metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym, Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji, Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidualna terapia pedagogiczna, indywidulana terapia wg metody Integracji Sensorycznej). Prowadzi również gimnastykę poranną, grupowe zajęcia sensoryczne, Wiatrak Matematyczny (certyfikat) oraz Sensomotorykę grupową wg programu Grow&Play (certyfikat).

Lidia Wierzchowska – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: andragogika), studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku (kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola na kierunkach: arteterapia, terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, takie jak, np. Terapia Ręki, Proste zabawy i tańce integracyjne dla grupy, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna – poziom I. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w zerówce integracyjnej dla dzieci w wieku: 6 – 7 lat (MĄDRE SÓWKI). Prowadzi również bajkoterapię grupową (certyfikat) oraz grupowe zajęcia artterapeutyczne z elementami Sensoplastyki ®.  

Agnieszka Chylińska – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie na kierunku: pedagogika specjalna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stanowisku terapeuty zajęciowego w Zespole Ośrodków Wsparcia (ZOW) w Lublinie. W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela wiodącego w zerówce integracyjnej dla dzieci w wieku: 6 – 7 lat (MĄDRE SÓWKI).

Agnieszka Górecka – absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (specjalność: pedagogika, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła liczne kursy i szkolenia pedagogiczne, np. Odimienna nauka czytania według koncepcji I. Majchrzak, Przedszkolak w świecie pojęć matematycznych, Sylabowa nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, Dziecko w grupie rówieśniczej: kompetencje społeczno – emocjonalne. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 4 – 5 lat (ZYRAFKI). Prowadzi również grupowe zajęcia pedagogiczne z nauki czytania (Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji Ireny Majchrzak, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Metoda Czytania Globalnego G. Domana).

Aleksandra Konopska – studentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna; pedagogika przedszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w niepublicznym żłobku na terenie Ciechanowa. W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 4 – 5 lat (ZYRAFKI).

Martyna Klimkiewicz – absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Ciechanowie oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 10. Pracowała również jako animator zabaw dla dzieci (HAPPY PARK). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 3 lata (MUCHOMORKI).  

Edyta Charzyńska – absolwentka studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Płocku, kierunek: pedagogika z mediacją. Obecnie w trakcie studiów magisterskich (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w świetlicy środowiskowej w Płocku oraz w świetlicy szkolnej w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 3 lata (MUCHOMORKI).  

Roksana Spodobalska – absolwentka Studium Pedagogicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie. Ukończyła również studia magisterskie na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (pedagogika, specjalność: profilaktyka społeczna). Posiada międzynarodowy certyfikat B2, uprawniający ją do nauki języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjno-terapeutycznej (TYGRYSKI) oraz prowadzi grupowe zajęcia z języka obcego dla wszystkich dzieci.

Agnieszka Rzygalińska – absolwentka studiów licencjackich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie na kierunku pedagogika o specjalności: edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna. Aktualnie w trakcie wyższych studiów magisterskich na tym samym kierunku. W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela wiodącego w grupie integracyjno-terapeutycznej (TYGRYSKI).

Karolina Chylińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością: edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią oraz magisterskie studia pedagogiczne (specjalność: opieka i wsparcie społeczne). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi z niepełnosprawnością (np. Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat, Praca z dziećmi autystycznymi, Trening twórczego myślenia, Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – poziom I). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie terapeutycznej (PAN CZU) oraz prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze.

Magdalena Olszak – studentka ostatniego roku w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna z logopedią). W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela wiodącego w grupie terapeutycznej (PAN CZU) dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Aleksandra Pepłowska – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie na kierunku: pedagogika (specjalność: edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedszkolna). Aktualnie w trakcie wyższych studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie (kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). Wychowawca na półkoloniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) oraz wolontariuszka na rzecz Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Tęczowy Świat” w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Magdalena Traczewska – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie (specjalność: pedagogika; logopedia). Ukończyła również studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych) na kierunku: edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedszkolna. Obecnie, w trakcie niestacjonarnych magisterskich studiów pedagogicznych (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie: PEDAGOGIUM). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Mariola Załuska – Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Ciechanowie na kierunku: technik-ekonomista. Posiada również ukończony kurs opiekuna dla dzieci (swoje praktyki zawodowe odbywała m.in. w Specjalistycznym Szpitalu oraz w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie). W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dba o czystość i porządek na terenie całej placówki.

Barbara Derbin – Nauczyciel i wychowawca z wieloletnim stażem, pedagog pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera) oraz z dziećmi rozwijającymi się neurotypowo (m.in. w nurcie poznawczo – behawioralnym), oligofrenopedagog-specjalista wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD) dziecka, w trakcie wyższych studiów magisterskich z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna). W przedszkolu prowadzi zajęcia terapii grupowej TUS (Trening Umiejętności Społecznych wg. A Goldsteina) dla wybranych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia grupowe TUPS (Trening Umiejętności Psycho – Społecznych) dla wszystkich dzieci.