Nasza Kadra - ALPIK Przedszkole Ciechanów

Justyna Koszela – ukończyła studia magisterskie (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność: praca socjalna, przygotowanie pedagogiczne), a także studia podyplomowe w zakresie: edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, logopedii oraz oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. organizacyjnych oraz nauczyciela-logopedy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi również zajęcia logopedii grupowej, muzykoterapii grupowej (Muzykoterapia wg metody B. Strauss) oraz grupowe zajęcia logorytmiczne & logosensoryczne (LOGOSENSORYKA®) dla wszystkich dzieci.

Irena Gostół – magister pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz logopedii z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada również ukończone studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą oraz uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). Nauczyciel dyplomowany i wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP) w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje oligofrenopedagoga i nauczyciela-logopedy (indywidualna terapia pedagogiczna; indywidulana terapia logopedyczna) oraz przeprowadza specjalistyczne diagnozy logopedyczno-pedagogiczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aneta Zakrzewska – ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku na kierunku pedagogika (specjalność: profilaktyka społeczna), a także studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, Integracji Sensorycznej. Posiada certyfikat diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej – II stopień. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. Wykorzystanie metody sylabowej wg prof. J. Cieszyńskiej w pracy terapeutycznej, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym, Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji, Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidulana terapia wg metody Integracji Sensorycznej). Prowadzi również gimnastykę poranną i grupowe zajęcia sensoryczne wg programu Grow&Play (certyfikat).

Lidia Wierzchowska – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: andragogika), studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku (kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola na kierunkach: arteterapia, terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, takie jak, np. Terapia Ręki, Proste zabawy i tańce integracyjne dla grupy, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna – poziom I. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wspomagającego oraz prowadzi grupowe zajęcia artterapeutyczne z elementami Sensoplastyki ®.  

Barbara Derbin – mgr psycholog-oligofrenopedagog-specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD) dziecka. Nauczyciel i wychowawca z wieloletnim stażem, pedagog pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera) oraz z dziećmi rozwijającymi się neurotypowo (m.in. w nurcie poznawczo – behawioralnym). W przedszkolu prowadzi indywidualne & grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne (w tym: Trening Umiejętności Społecznych wg. A Goldsteina) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Katarzyna Michalska – mgr pedagog – logopeda, certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej, trener SmykoMultisensoryki® oraz Instruktor Masażu Shantala. Prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu: profilaktyki i metodyki logopedycznej na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych (WOZiNH) w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W przedszkolu zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczno-pedagogiczną oraz diagnozą i terapią wg metody Integracji Sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Prowadzi także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz tzw. Terapię Ręki podczas (autorskich) zajęć pt. Grafolandia – wspomaganie małej i dużej motoryki.

Martyna Klimkiewicz – absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Ciechanowie oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 10. Pracowała również jako animator zabaw dla dzieci (HAPPY PARK). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MUCHOMORKI).  

Edyta Charzyńska – absolwentka studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Płocku, kierunek: pedagogika z mediacją. Obecnie w trakcie studiów magisterskich (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w świetlicy środowiskowej w Płocku oraz w świetlicy szkolnej w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MUCHOMORKI).  

Aleksandra Konopska – absolwentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna; pedagogika przedszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w niepublicznym żłobku na terenie Ciechanowa. W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela (nauczyciela wspomagającego) w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI) oraz prowadzi indywidualną i grupowa terapię pedagogiczną dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Karolina Chylińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością: edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią oraz magisterskie studia pedagogiczne (specjalność: opieka i wsparcie społeczne). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi z niepełnosprawnością (np. Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat, Praca z dziećmi autystycznymi, Trening twórczego myślenia, Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – poziom I). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjno-terapeutycznej (ŻABKI) oraz prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze (indywidualna terapia pedagogiczna) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Magdalena Olszak – absolwentka: Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (specjalność: pedagogika wczesnoszkolna; pedagogika przedszkolna z logopedią). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wspomagającego w grupie integracyjno-terapeutycznej (ŻABKI) prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze (indywidualna terapia pedagogiczna) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aleksandra Pepłowska – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie na kierunku pedagogika (specjalność: edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedszkolna) oraz wyższych studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie (kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI).

Magdalena Traczewska – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie (specjalność: pedagogika; logopedia) oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie: PEDAGOGIUM. Ukończyła również studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych) na kierunku: edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedszkolna. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI) oraz pracuje na st. nauczyciela-logopedy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Julita Siemiątkowska – Sujka – magister polityki społecznej (Uniwersytet Warszawski), magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki, oligofrenopedagogiki, zarządzania (SGH). Certyfikowany terapeuta rekreacji ruchowej o specjalności: Alpakoterapia. Doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu (WNoZ) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Psycholog-wykładowca na studiach podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne polskie i zagraniczne szkolenia w dziedzinie autyzmu (np. Przełomowe Strategie dla Autyzmu: wprowadzenie do Programu Son-Rise, Szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS, Rozwijanie Umiejętności Społecznych-Stosowana Analiza Zachowania, Trudne Zachowania u Osób z Autyzmem, Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Model TEACCH), a także specjalistyczne szkolenie dt. poprawności stosowania zasad metodyki wychowania przedszkolnego u eksperta MEN – p. Jadwigi Pytlarczyk. W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. integracji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Krzysztof Sujka – pedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), specjalności: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień, certyfikowany terapeuta wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – II stopień, certyfikowany muzykoterapeuta wg metody B. Romanowskiej – II stopień oraz Trener Sensoplastyki – I stopień. Ukończył też specjalistyczne szkolenie dt. Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego (MPPZP) pt. Przyjaciele Zippiego – certyfikat. W przedszkolu prowadzi diagnozę i terapię wg metody Integracji Sensorycznej oraz pełni funkcje nauczyciela-terapeuty grupowego i oligofrenopedagoga dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.