Nasza Kadra - ALPIK Przedszkole Ciechanów

 1. Magdalena Pytel – magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła też studia podyplomowe w zakresie: Zarządzania Oświatą. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. Stosowana Analiza Zachowania – kurs III stopniowy; Diagnoza funkcjonalna testem PEP – R + IPET; Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Model TEACCH). Jest także psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym oraz humanistycznym. Pełni funkcje dyrektora: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ALPIK & Niepublicznego Przedszkola ALPIK w Ciechanowie.
 2. Julita Siemiątkowska – Sujka – magister polityki społecznej (Uniwersytet Warszawski), magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki, oligofrenopedagogiki, zarządzania (SGH). Certyfikowany terapeuta rekreacji ruchowej o specjalności: Alpakoterapia. Psycholog-wykładowca na studiach podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne polskie i zagraniczne szkolenia w dziedzinie autyzmu (np. Przełomowe Strategie dla Autyzmu: wprowadzenie do Programu Son-Rise; Szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS; Rozwijanie Umiejętności Społecznych-Stosowana Analiza Zachowania; Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Model TEACCH), a także specjalistyczne szkolenie dt. poprawności stosowania zasad metodyki wychowania przedszkolnego u eksperta MEN – p. Jadwigi Pytlarczyk. W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. integracji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.
 3. Krzysztof Sujka – pedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) o specjalności: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień, certyfikowany terapeuta wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – II stopień, certyfikowany muzykoterapeuta wg metody B. Romanowskiej – II stopień oraz Trener Sensoplastyki – I stopień. Ukończył też specjalistyczne szkolenie dt. Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego (MPPZP) pt. Przyjaciele Zippiego. W przedszkolu prowadzi diagnozę i terapię wg metody Integracji Sensorycznej oraz pełni funkcje oligofrenopedagoga-terapeuty dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także funkcje koordynatora całego zespołu terapeutycznego (obie placówki).
 4. Justyna Koszela – ukończyła studia magisterskie (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność: praca socjalna, przygotowanie pedagogiczne), a także studia podyplomowe w zakresie: edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, logopedii oraz oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP-R (ang. Psychoeducational-Profile). W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. organizacyjnych oraz nauczyciela-logopedy dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi również zajęcia logopedii grupowej, muzykoterapii grupowej (Muzykoterapia wg metody B. Strauss) oraz grupowe zajęcia logorytmiczne i logosensoryczne (LOGOSENSORYKA GRUPOWA) dla wszystkich dzieci.
 5. Irena Gostół – magister pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz logopedii z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada również ukończone studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą oraz uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). Nauczyciel dyplomowany i wieloletni pracownik publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP) w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje oligofrenopedagoga-logopedy (indywidualna terapia pedagogiczna; indywidulana terapia logopedyczna) oraz przeprowadza specjalistyczne diagnozy logopedyczno-pedagogiczne dla wszystkich dzieci.
 6. Aneta Zakrzewska – ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku na kierunku pedagogika (specjalność: profilaktyka społeczna), a także studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada certyfikat diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej – II stopień. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. Wykorzystanie metody sylabowej wg prof. J. Cieszyńskiej w pracy terapeutycznej; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera; Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji; Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidulana terapia wg metody Integracji Sensorycznej). Prowadzi również grupowe zajęcia sensoryczne wg autorskiego programu Grow&Play (certyfikat).
 7. Barbara Derbin – mgr psycholog-oligofrenopedagog-specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD) dziecka, spec. psycholog kliniczny i osobowości. Nauczyciel i wychowawca z wieloletnim stażem, pedagog pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera) oraz z dziećmi rozwijającymi się neurotypowo (m.in. w nurcie poznawczo – behawioralnym). Ukończyła wiele warsztatów i szkoleń dt. pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R, Trening Videokomunikacji, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, Podstawy Polskiego Języka Migowego, terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim (Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi). W przedszkolu prowadzi indywidualne & grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne (w tym: Trening Umiejętności Społecznych wg. A Goldsteina) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).
 8. Katarzyna Michalska – mgr pedagog – logopeda, certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej, trener SmykoMultisensoryki® oraz Instruktor Masażu Shantala. Prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu: profilaktyki i metodyki logopedycznej na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych (WOZiNH) w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W przedszkolu zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczno-pedagogiczną oraz diagnozą i terapią wg metody Integracji Sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z aktualną opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Prowadzi także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz Terapię Ręki podczas (autorskich) zajęć pt. Grafolandia – wspomaganie małej i dużej motoryki.
 9. Dorota Sokołowska – ukończyła wyższe studia magisterskie na wydziale fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józeła Rusieckiego. Terapeuta grupowy i terapeuta indywidualny z wieloletnim stazem zawodowym w pracy z osobami z niepełnosprawnoscią, w tym zwłaszcza z osobami z niepełnosprawnoscią intelektualną. Obecnie na st. p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomoocy (SDS typu A i B) w Ciechanowie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziecmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu w tym m.in. specjalistyczne szkolenie dt. komunikacji alternatywnej AAC metodą PECS (ang. Picture Communication Exchange System). W przedszkolu prowadzi zajecia grupowe np. Trening Umiejętnosci Społecznych (TUS) wg A. Goldsteina oraz zajęcia indywidualne (np. wspomaganie nauki czytania i pisania) dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.
 10. Agnieszka Chylińska – ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Swoje doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami z niepełnosprawnoscią zdobywała m.in. w Dziennym Ośrodku Wsparcia (DOS) w Lublinie. W przedszkolu pełnię funkcję pedagoga specjalnego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.
 11. Ewelina Kowalska – absolwentka studiów licencjackich w Szkole Wyzszej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku: pedagogika specjalna (sepcjalność: pedagogika resocjalizacyjna). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnsoprawnością zdobywała m.in. w Stowarzyszeniu MONAR – MARKOT w Dreglinie (na st. wychowawcy) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (SOSW) w Kraszewie. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wspomagajacego i pedagoga specjalnego dla dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.
 12. Oksana Starzyńska – magister psychologii (Uniwersytet Narodowy w Kamieńcu Podolskim) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i z młodzieżą (m.in. laureatka ogólnokrajowego konkursu pt. Integracja Europejska) oraz dyplomowany nauczyciel. Pracowała też na st. opiekuna dziennego w punkcie opieki dziennej dla dzieci w wieku: do 3 lat (Happy Feet Warszawa). Posiada uprawnienia do pracy na st. pomocy-nauczyciela w Polsce (Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wspomagajacego oraz psychologa dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.
 13. Zaneta Bartczak – ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika specjalna ze specjalnością: oligofrenopedagogika (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) oraz w zakresie: wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum). Odbyła również liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym m.in. Kurs kwalifikacyjny: Terapia ręki I stopnia; Program PTR-funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki autorstwa: A. Giczewskiej oraz W. Bartkiewicz; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i ZA w oparciu o analizę zachowania; Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika wg Carla Orffa w szkole i w przedszkolu; System Numicon-rozwój myślenia matematycznego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Ciechanowie oraz w Niepublicznym Przedszkolu AMO. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga specjalnego-oligofrenopedagoga i terapeuty grupowego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 14. Lidia Wierzchowska – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: andragogika), studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku (kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola na kierunkach: arteterapia i terapia zajęciowa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, takie jak, np. Terapia Ręki, Proste zabawy i tańce integracyjne dla grupy, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna – poziom I. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wspomagającego i pedagoga-terapeuty grupowego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie grupy) oraz prowadzi grupowe zajęcia artterapeutyczne z elementami Sensoplastyki®.  
 15. Martyna Klimkiewicz – absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Ciechanowie oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 10. Pracowała również jako animator zabaw dla dzieci (HAPPY PARK). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 4 – 5 lat (MUCHOMORKI).  
 16. Edyta Charzyńska – absolwentka studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (kierunek: pedagogika z mediacją) oraz wyższych studiów magisterskich (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w świetlicy środowiskowej w Płocku oraz w świetlicy szkolnej w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 5 – 6 lat (ŻYRAFKI).
 17. Klaudia Jaczewska – absolwentka WOZiNH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie im. Ignacego Mościckiego (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). W przedszkolu pracuje na st. pomocy-nauczyciela w dwóch grupach integracyjnych (MUCHOMORKI + ZYRAFKI).  
 18. Magda Murawska – absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, obecnie kontynuuje naukę na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych (kierunek: pedagogika; specjalność: pedagogika przedszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna z logopedią) w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka oraz w niepublicznym przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem w Mławie. Posiada też certyfikat: Bajkoterapeuty (Placówka Kształcenia Ustawicznego EDUKA CENTER). W przedszkolu pracuje na st. terapeuty-cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD w dwóch grupach integracyjnych (MUCHOMORKI + ZYRAFKI).  
 19. Kamila Szczyglak – Bobińska – ukończyła studia magisterskie na kierunku: oligofrenopedagogika (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) oraz studia podyplomowe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego (WSSP im. W. Pola w Lublinie). Posiada bogate doświadczenie zawodowe  w pracy z dziećmi m.in. jako nauczyciel współorganizujący kształcenie w niepublicznych placówka integracyjnych na terenie Ciechanowa oraz jako pedagog-terapeuta indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. W przedszkolu pracuje na st. nauczyciela-wiodącego w grupie: 5/6 latków (Żyrafki) oraz prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD. Obecnie na urlopie macierzyńskim.
 20. Agnieszka Łukasiak – ukończyła studia magisterskie na kierunku: Pedagogika (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) oraz studia podyplomowe (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) na kierunku: pedagogika specjalna i rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z pedagogiki integracyjnej i włączającej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi w tym m.in wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci, autyzm-praca nad zachowaniami, pedagogika wg. Marii Montessori, arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga, metoda Ruchu Rozwijacego wg. W. Sherborne, wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (SMERFIKI).  
 21. Ilona Więckowska – absolwentka zamiejscowego Wydziału Humanistyczno – Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (specjalność: nauczycielska, logopedia). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zdobywała w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku. W przedszkolu pełni funkcje pomocy-nauczyciela w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (SMERFIKI).  
 22. Dorota Kaczmarczyk – absolwentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Swoje doświadczenie w pracy nauczyciela i pedagoga zdobywała m.in. w niepublicznym punkcie przedszkolnym i w niepublicznym żłobku w Ciechanowie. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP-R (ang. Psychoeducational Profile) oraz certyfikat muzykoterapeuty: muzykoterapia grupowa wg metody B. Strauss. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (ELFIKI) oraz prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.
 23. Aleksandra Bonisławska – studentka Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) im. Ignacego Mościckiego na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W przedszkolu pracuje na st. pomocy-nauczyciela dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (ELFIKI).
 24. Aniela Szeklińska – absolwentka LO w Nowym Mieście Lubawskim. Wolonatriusz WOSP. Opiekunka dziecięca z wieloletnim stażem. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. autyzm dzieciecy, up. umysłowe w st. lekkim, afazja) w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (ELFIKI).
 25. Magda Traczewska – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie (specjalność: pedagogika; logopedia) oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie: PEDAGOGIUM. Ukończyła również studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych) na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI) oraz pracuje na st. nauczyciela-logopedy dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie na urlopie macierzyńskim.
 26. Aleksandra Pepłowska – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie na kierunku: pedagogika (specjalność: edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedszkolna) oraz wyższych studiów magisterskich: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela wspomagajacego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI). Obecnie na urlopie macierzyńskim.
 27. Aleksandra Ciuk – absolwentka Akademii Humanistycznej Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w niepublicznym żłobku/przedszkolu na terenie Ciechanowa. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI) oraz prowadzi indywidualną i grupowa terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Obecnie na urlopie macierzyńskim.
 28. Kinga Trętowska – absolwentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Obecnie w trakcie wyższych studiów magisterskich z pedagogiki (Uniwersytet Warszawski; specjalność: nauczycielska). Swoje doświadczenie do wykonywania zawodu nauczyciela zdobywała m.in. w miejskim przedszkolu nr 3 oraz w miejskim przedszkolu nr 10 w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela-wiodącego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI) oraz prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną z elementami terapii Ręki (certyfikat) w ramach WWRD.
 29. Olga Kaszuba – ukończyła studia licencjackie oraz wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika; specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobywała m.in. w niepublicznym przedszkolu w Zduńskiej Woli w grupie terapeutycznej dla dzieci z autyzmem. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela – wspomagajacego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MOTYLKI).
 30. Karolina Chylińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością: edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią oraz magisterskie studia pedagogiczne (specjalność: opieka i wsparcie społeczne). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi z niepełnosprawnością (np. Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat; Praca z dziećmi autystycznymi; Trening twórczego myślenia; Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-wiodącego w grupie terapeutycznej (ŻABKI) oraz prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze (indywidualna terapia pedagogiczna) dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 31. Justyna Niksińska – absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym dla dzieci (w tym dla dzieci z niepełnosprawnością) oraz w pracy na st. pomocy-nauczyciela w Szkole Podstawowej w Nowym Kościele. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie umysłowe w st. umiarkowanym) w grupie terapeutycznej ŻABKI.
 32. Anna Jakubowska – studentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobywała m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Płońsku w klasie terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzeżoną ze spektrum autyzmu. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie umysłowe w st. umiarkowanym) w grupie terapeutycznej ŻABKI.
 33. Magdalena Olszak – absolwentka: Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (specjalność: pedagogika wczesnoszkolna oraz pedagogika przedszkolna z logopedią). Ukończyła również studia podyplomowe z logopedii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dziedzinie logopedii w tym m.in KOGS do diagnozy dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym; Niedosłuch w pigułce; Przykładowy plan terapii seplenienia; Jąkanie od teorii do praktyki; Kolejność wywoływania głosek; Afazja dziecięca i Ankyloglosja; CAPD: centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego; Diagnoza logopedyczna w przedszkolu; Techniki pracy nad prawidłową artykulacją u dzieci dwujęzycznych; Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu szumiącego; Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Aspergera; Terapia opóźnionego rozwoju mowy; Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze (tj. indywidualna terapia logopedyczna) dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (MOTYLKI + ZABKI).
 34. Mellisa Grace Phiri – studentka wyższych studiów magisterskich z psychologii (specjalność: Applied Social Psychology) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (dawniej: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) z siedzibą główną w Warszawie. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD (wszystkie grupy).
 35. Joanna Lichaczewska – z wykształcenia architekt krajobrazu. Zawodowo zajmuje się też grafiką komputerową i fotografią. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w niepublicznym punkcie opieki dziennej Honey Bees dla dzieci w wieku: 0 – 3 lata (Warszawa). W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia (wszystkie grupy), a także zajmuje się graficznym dostosowywaniem materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu.
 36. Marzena Dolecka – studentka pedagogiki o specjalności: profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA (Filia Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku). W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD w grupie integracyjnej MOTYLKI.
 37. Anna Połuboczek – obecnie w trakcie nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Ciechanowie na kierunku: opiekunka dziecięca. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD w grupie integracyjnej MOTYLKI.
 38. Justyna Pruchniak-Księżyk – absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) oraz wyższych studiów magisterskich z pedagogiki o tej samej specjalności (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku). Doświadczenie w zawodzie nauczyciela zdobywała m.in. w szkole podstawowej nr 4, w miejskim przedszkolu nr 10 oraz w jednym z niepublicznych przedszkoli z oddziałami integracyjnymi w Ciechanowie. W przedszkolu pracuje na st. nauczyciela współorganizującego edukacje (tj. nauczyciel-wspomagający) w grupie integracyjnej SMERFIKI.
 39. Iwona Pijanowska – absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika o specjalności: edukacja zintegrowana i edukacja przedszkolna. W przedszkolu pracuje na st. asystenta-nauczyciela dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD w grupie integracyjnej ELFIKI.