Nasza Kadra - ALPIK Przedszkole Ciechanów

1. Magdalena Pytel – magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie: Zarządzania Oświatą. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi w tym zwłaszcza z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. Stosowana Analiza Zachowania – kurs III stopniowy; Diagnoza funkcjonalna testem PEP – R + IPET; Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Model TEACCH & Model SCERTS). Jest też psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym i humanistycznym. Pełni funkcje dyrektora: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ALPIK & Niepublicznego Przedszkola ALPIK w Ciechanowie.

2. dr Julita Siemiątkowska – Sujka – dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki o zdrowiu (Warszawski Uniwersytet Medyczny); magister polityki społecznej (Uniwersytet Warszawski); magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS); spec. ds. zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki; oligofrenopedagogiki i zarządzania (SGH). Certyfikowany terapeuta rekreacji ruchowej o specjalności: Alpakoterapia. Psycholog-wykładowca na studiach podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła liczne polskie i zagraniczne szkolenia w dziedzinie autyzmu (np. Przełomowe Strategie dla Autyzmu: wprowadzenie do Programu Son-Rise; Szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS; Rozwijanie Umiejętności Społecznych-Stosowana Analiza Zachowania; Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Model TEACCH & Model SCERTS); a także specjalistyczne szkolenie dt. poprawności stosowania zasad metodyki wychowania przedszkolnego u eksperta MEN – p. Jadwigi Pytlarczyk. W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. integracji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

3. Krzysztof Sujka – pedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej APS i Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) o specjalności: edukacja wczesnoszkolna; wychowanie przedszkolne; oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień; certyfikowany terapeuta wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – II stopień; certyfikowany muzykoterapeuta wg metody B. Romanowskiej – II stopień i Trener Sensoplastyki – I stopień. Ukończył też specjalistyczne szkolenie dt. Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego (MPPZP) pt. Przyjaciele Zippiego. W przedszkolu prowadzi diagnozę i terapię wg metody Integracji Sensorycznej oraz pełni funkcje pedagoga specjalnego i oligofrenopedagoga-terapeuty grupowego dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

4. Justyna Koszela – ukończyła studia magisterskie (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; specjalność: praca socjalna i przygotowanie pedagogiczne); a także studia podyplomowe w zakresie: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedii oraz oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada tez uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP-R (ang. Psychoeducational-Profile). W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. organizacyjnych; nauczyciela-logopedy i nauczyciela-oligofrenopedagoga w grupie terapeutycznej. Prowadzi również zajęcia w zakresie muzykoterapii grupowej (tj. Muzykoterapia wg metody B. Strauss); a także grupowe zajęcia logorytmiczno-logosensoryczne (tj. LOGORYTMIKA® i LOGOSENSORYKA®) dla wszystkich dzieci.

5. Irena Gostół – magister pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz logopedii z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada również ukończone studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą oraz uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). Nauczyciel dyplomowany i wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP) w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga i nauczyciela-logopedy (tj. indywidualna terapia pedagogiczna i indywidulana terapia logopedyczna) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

6. Aneta Zakrzewska – ukończyła wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na kierunku pedagogika (specjalność: profilaktyka społeczna); a także studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada tez certyfikat diagnosty i terapeuty wg. metody Integracji Sensorycznej – II stopień. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. Wykorzystanie metody sylabowej wg prof. J. Cieszyńskiej w pracy terapeutycznej; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera; Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji; Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty indywidualnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. indywidulana terapia wg metody Integracji Sensorycznej). Prowadzi również grupowe zajęcia sensoryczne wg. autorskiego programu Grow&Play (certyfikat) dla wszystkich dzieci.

7. Barbara Derbin – mgr psycholog-oligofrenopedagog-specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD) dziecka; spec. psycholog kliniczny i osobowości. Nauczyciel i wychowawca z wieloletnim stażem; pedagog pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm dziecięcy; Zespół Aspergera) i z dziećmi rozwijającymi się neurotypowo (m.in. w nurcie poznawczo – behawioralnym). Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń dt. pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych takich jak np. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem; Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R; Trening Videokomunikacji; Program Rozwoju Komunikacji MAKATON; Podstawy Polskiego Języka Migowego; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) wg. A. Goldsteina oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi. W przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne (np. Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

8. Katarzyna Michalska – mgr pedagog – logopeda; certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej; trener Smyko-Multisensoryki® oraz Instruktor Masażu Shantala. Prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu: profilaktyki i metodyki logopedycznej na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych (WOZiNH) w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W przedszkolu zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczno-pedagogiczną oraz diagnozą i terapią wg metody Integracji Sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci z aktualną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Prowadzi także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.

9. Agnieszka Chylińska – ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Swoje doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami z niepełnosprawnoscią zdobywała m.in. w Dziennym Ośrodku Wsparcia (DOS) w Lublinie. W przedszkolu pełni funkcję pedagoga specjalnego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

10. Zaneta Bartczak – ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika specjalna ze specjalnością: oligofrenopedagogika (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego; pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku); a także w zakresie: wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka-WWRD (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum). Odbyła również liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym m.in. Kurs kwalifikacyjny: Terapia Ręki I stopnia; Program PTR-funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki autorstwa: A. Giczewskiej oraz W. Bartkiewicz; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i ZA w oparciu o analizę zachowania; Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika wg Carla Orffa w szkole i w przedszkolu; System Numicon-rozwój myślenia matematycznego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Ciechanowie oraz w Niepublicznym Przedszkolu AMO. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga specjalnego i oligofrenopedagoga-terapeuty grupowego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

11. Kamila Szczyglak – Bobińska – ukończyła studia magisterskie na kierunku: Oligofrenopedagogika (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) oraz studia podyplomowe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego (WSSP im. W. Pola w Lublinie). Posiada bogate doświadczenie zawodowe  w pracy z dziećmi m.in. jako nauczyciel współorganizujący kształcenie w niepublicznych placówka integracyjnych na terenie Ciechanowa oraz jako pedagog i terapeuta indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. W przedszkolu pracuje na st. pedagoga  specjalnego i oligofrenopedagoga – terapeuty grupowego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

12. Lidia Wierzchowska – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: andragogika) oraz studia licencjackie na kierunku: pedagogika; specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: arteterapia i terapia zajęciowa (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola). Posiada liczne kursy i certyfikaty potwierdzające jej umiejetnosci w pracy z dziećmi takie jak, np. Terapia Ręki; Proste zabawy i tańce integracyjne dla grupy; Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera; Integracja sensoryczna – poziom I. Posiada tez uprawnienia dla kierownika wycieczek szkolnych. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty pedagogicznego i arteterapeuty dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD (wszystkie grupy).  

13. Weronika Bogdańska – ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: pedagogika; specjalność: opieka i terapia pedagogiczna) a także wyższe studia magisterskie (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) na kierunku: pedagogika specjalna o specjalności: terapia pedagogiczna. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga specjalnego zdobywała m.in. na terenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. W przedszkolu pracuje na st. pedagoga specjalnego i terapeuty pedagogicznego dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi również indywidualne i grupowe (np. terapia wg TUS) zajecia terapeutyczne dla wszystkich dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

14. Magdalena Olszak – absolwentka: Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna z logopedią). Ukończyła również studia podyplomowe w dziedzinie logopedii oraz liczne kursy i szkolenia logopedyczne, takie jak m.in KOGS do diagnozy dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym; Niedosłuch w pigułce; Przykładowy plan terapii seplenienia; Jąkanie od teorii do praktyki; Kolejność wywoływania głosek; Afazja dziecięca i Ankyloglosja; CAPD: centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego; Diagnoza logopedyczna w przedszkolu; Techniki pracy nad prawidłową artykulacją u dzieci dwujęzycznych; Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu szumiącego; Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Aspergera; Terapia opóźnionego rozwoju mowy. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela-logopedy dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD w punkcie przedszkolnym (MOTYLKI).

15. Klaudia Jaczewska – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie im. Ignacego Mościckiego (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Odbyła również liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi w tym zwłaszcza z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych, takie jak np. Terapia Ręki – I i II stopień; Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień; Trening czytania dla dzieci z ryzykiem dysleksji; Wczesna diagnoza problemów rozwojowych u dzieci; Bajkoterapia; Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą; Dziecko z Zespołem Aspergera; Eksperyment jako metoda aktywizująca dla uczniów i nauczycieli; Wczesna diagnoza problemów rozowjowych u dzieci. W przedszkolu pracuje na st. nauczyciela wspomagającego oraz na st. certyfikowanego terapeuty ręki II st. dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

16. Martyna Walenciej – absolwentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) oraz wyższych studiów magisterskich na tym samym kierunku. Posiada też certyfikat terapeuty wg. metody TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga i nauczyciela zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Ciechanowie oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 10. Pracowała również jako animator zabaw dziecięcych (HAPPY PARK). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej (PSZCZÓŁKI).

17. Ilona Więckowska – absolwentka: zamiejscowego Wydziału Humanistyczno –Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (specjalność: nauczycielska; logopedia). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zdobywała m.in. w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku. W przedszkolu pełni funkcje: nauczyciela-logopedy i nauczyciela wspomagającego w grupie integracyjnej (PSZCZÓŁKI).

18. Marta Klicka – opiekunka dziecięca z doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością (np. autyzm; upośledzenie umysłowe w st. umiarkowanym i znacznym) w terapeutycznym punkcie przedszkolnym w Ciechanowie. W przedszkolu pracuje na st. terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w dwóch grupach integracyjnych (PSZCZÓŁKI / SMERFIKI).

19. Dorota Kaczmarczyk – absolwentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Aktualnie w trakcie wyższych studiów magisterskich z pedagogiki w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Swoje doświadczenie w pracy pedagoga i nauczyciela zdobywała m.in. w niepublicznym punkcie przedszkolnym i w niepublicznym żłobku w Ciechanowie. Posiada tez uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem: PEP-R (ang. Psychoeducational Profile) oraz certyfikat muzykoterapeuty: muzykoterapia grupowa wg metody B. Strauss. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej (ELFIKI). Obecnie na zwolnieniu lekarskim.

20. Iwona Pijanowska – absolwentka: Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika o specjalności: edukacja zintegrowana i edukacja przedszkolna. W przedszkolu pełni obecnie funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej (ELFIKI). Prowadzi też zajęcia grupowe związane z prawidłową realizacja podstawy programowej (wg. aktualnych wytycznych MEN) dla wszystkich dzieci w klasie 0; w tym dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD.

21. Aleksandra Bonisławska – studentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) im. Ignacego Mościckiego na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (ELFIKI) oraz w zerówce.

22. Aniela Szeklińska – absolwentka LO w Nowym Mieście Lubawskim. Wolonatriusz WOSP. Opiekunka dziecięca z wieloletnim stażem. W przedszkolu pełni funkcje terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (ELFIKI) oraz w zerówce.

23. Justyna Pruchniak – Ksiezyk – absolwentka: Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie; specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz wyższych studiów magisterskich na tym samym kierunku (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga i nauczyciela zdobywała m.in. w miejskim przedszkolu nr 10 i w jednym z niepublicznych przedszkoli integracyjnych w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela w grupie integracyjnej (SMERFIKI). Obecnie na zwolnieniu lekarskim.

24. Dominika Rychlińska – absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek: pedagogika; specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza). Ukończyła również Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie; specjalność: edukacja zintegrowana i edukacja przedszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej zdobywała m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu (PCK), miejskim przedszkolu nr 1 i w Szkole Podstawowej (asystent dziecka z autyzmem). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wspomagającego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (SMERFIKI).

25. Monika Borkowska – absolwentka: wyższych studiów magisterskich w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym (tj. przygotowanie pedagogiczne) oraz liczne kursy i szkolenia w dziedzinie autyzmu takie jak np. kurs terapii autyzmu dla nauczycieli, rodziców i psychologów; alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC); trudności w adaptacji w przedszkolu u dzieci z autyzmem i ADHD; Bajkoterapia. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi (w tym z dziećmi z niepełnosprawnością) zdobywała m.in. w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii Św. Tekli w Ciechanowie; w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW); w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) – tj. praca na st. asystenta dzieci z niepełnosprawnością. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie integracyjnej (SMERFIKI).

26. Agnieszka Łukasiewicz – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na kierunku: pielęgniarstwo a także wyższych studiów magisterskich (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) na kierunku: pedagogika o specjalności: pedagogika zdrowia – edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogicznym (tj. przygotowanie pedagogiczne). W przedszkolu pracuje na st. terapeuty cienia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie terapeutycznej (WIEWIÓRKI).

27. Ewa Kubiak – absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Aktualnie w trakcie wyższych studiów magisterskich z pedagogiki (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Ukończyła też kurs na opiekuna w żłobku dziecięcym (EDUKA). Posiada wieloletnie już doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. W przedszkolu pracuje na st. pomocy nauczyciela dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie terapeutycznej (WIEWIÓRKI).

28. Karolina Chylińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością: edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią oraz magisterskie studia pedagogiczne (specjalność: opieka i wsparcie społeczne). Ukończyła też liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi z niepełnosprawnością takie jak, np. Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat; Praca z dziećmi autystycznymi; Trening twórczego myślenia; Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopień. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego w grupie terapeutycznej oraz prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze (tj. indywidualna terapia pedagogiczna) dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie na urlopie macierzyńskim.

29. Magda Chruściel – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: pedagogika; logopedia) i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie: PEDAGOGIUM. Ukończyła również studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych) na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (w tym z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu) zdobywała m.in. w niepublicznym przedszkolu integracyjnym w Ciechanowie. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z diagnozy i terapii wg. metody Integracji Sensorycznej (SI). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wiodącego i nauczyciela logopedy w grupie integracyjnej (MOTYLKI); a także obowiązki wicedyrektora i koordynatora ds. organizacyjnych w punkcie przedszkolnym.

30. Ewelina Grotkowska – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: nauczycielska); a także wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej; pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i oligofrenopedagogiki (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie). W przedszkolu pracuje na st. pedagoga specjalnego i nauczyciela wspomagającego dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD w grupie integracyjnej (MOTYLKI).

31. Emilia Kawiecka – absolwentka: Wydziału Pedagogicznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego (kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: pedagogika resocalizacyjna). W przedszkolu pełni funkcje pedagoga specjalnego dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i WWRD w grupie integracyjnej (MOTYLKI).

32. Aleksandra Pepłowska – absolwentka: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie na kierunku: pedagogika (specjalność: edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedszkolna) oraz wyższych studiów magisterskich: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W przedszkolu pełni funkcję pedagoga specjalnego dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (MOTYLKI). Obecnie na urlopie macierzyńskim.

33. Ewelina Smolińska – pracuje na st. terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie grupy).

34. Jolanta Siwakowska – pracuje na st. terapeuty – cienia dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie grupy).