Opłaty - ALPIK Przedszkole Integracyjne Ciechanów

  1. POBYT DZIECKA W GODZ. 08.00 – 13.00 JEST BEZPŁATNY! Pobyt ten obej­mu­je:
  • Re­ali­za­cje pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go w pię­ciu blo­kach te­ma­tycz­nych tj. Mowa i inne me­to­dy opar­te na sło­wie, Pla­sty­ka, Kształ­ce­nie pojęć ma­te­ma­tycz­nych, Ze­staw zabaw ru­cho­wych, Umu­zy­kal­nie­nie + GIM­NA­STY­KA PO­RAN­NA.
  • Udział dziec­ka we wszyst­kich za­ję­ciach do­dat­ko­wych, takich jak, np. Język An­giel­ski, Ryt­mi­ka, Lo­go­ryt­mi­ka, Sen­so­pla­sty­ka, Ar­te­te­ra­pia, Baj­ko­te­ra­pia, Mu­zy­ko­te­ra­pia, Do­go­te­ra­pia, Al­pa­ko­te­ra­pia, Sen­so­mo­to­ry­ka wg pro­gra­mu Grow and Play, Gru­po­we Za­ję­cia Lo­go­pe­dycz­ne, Gru­po­we Za­ję­cia Sen­so­rycz­ne, Od­imien­na nauka czy­ta­nia, Nauka Czy­ta­nia Glo­bal­ne­go, Me­to­da Do­bre­go Star­tu.
  1. Opła­ta za pobyt dziec­ka w go­dzi­nach: 07.00 – 08.00 + w godz. 13.00 – 17.00 wy­no­si 1 ZŁOTY, za każdą (wy­ko­rzy­sta­ną) go­dzi­nę + Opła­ta za wy­ży­wie­nie dziec­ka (CA­TE­RING).
  1. Wszyst­kie in­dy­wi­du­al­ne za­ję­cia re­wa­li­da­cyj­no – wy­rów­naw­cze (np. pe­da­gog + lo­go­pe­da + te­ra­pia SI) dla dzie­ci z orze­cze­niem o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go re­ali­zo­wa­ne są BEZ­PŁAT­NIE na te­re­nie przed­szko­la. UWAGA! Zgod­nie z za­le­ce­nia­mi Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) za­le­ca się, aby mak­sy­mal­ny pobyt w przed­szko­lu dziec­ka z orze­cze­niem o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go z uwagi na np. au­tyzm, Ze­spół Asper­ge­ra nie prze­kra­czał – 5 go­dzin dzien­nie.