Nasza Kadra - ALPIK Przedszkole Ciechanów

Magdalena Pytel – magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła też studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki i zarządzania oświatą. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. Stosowana Analiza Zachowania – kurs III stopniowy, Diagnoza funkcjonalna testem PEP – R + IPET, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Sensoplastyka – plastyka sensoryczna, Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – model TEACCH). Jest także psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym oraz humanistycznym. Pełni funkcje dyrektora NSPP „Pan Czu” w Ciechanowie (ul. Warszawska 13/15), a także funkcje dyrektora Przedszkola Niepublicznego ALPIK.

Julita Siemiątkowska – Sujka – magister społecznej psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki. Certyfikowany terapeuta rekreacji ruchowej o specjalności: Alpakoterapia. Doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu (WNoZ) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Psycholog-wykładowca na studiach podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dziedzinie autyzmu (np. Przełomowe Strategie dla Autyzmu: wprowadzenie do Programu Son-Rise, Szkolenie podstawowe z komunikacji alternatywnej PECS, Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD, Rozwijanie Umiejętności Społecznych u Dzieci z Autyzmem, Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – model TEACCH). W przedszkolu pełni funkcje wicedyrektora ds. pedagogicznych oraz dyrektora ds. integracji.  

Krzysztof Sujka – pedagog (Akademia Pedagogiki specjalnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku), specjalności: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika. Certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień, certyfikowany terapeuta wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – II stopień, certyfikowany muzykoterapeuta wg metody B. Romanowskiej – II stopień, Trener Sensoplastyki – I stopień. W przedszkolu przeprowadza specjalistyczne diagnozy wg metody Integracji Sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Justyna Koszela – ukończyła studia magisterskie (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność: praca socjalna, przygotowanie pedagogiczne), a także studia podyplomowe w zakresie: edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, logopedii oraz oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile) dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przedszkolu pełni funkcje dyrektora ds. organizacyjnych oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjno-terapeutycznej dla dzieci w wieku: 4 – 6 lat (TYGRYSKI). Prowadzi również indywidualną terapię logopedyczną oraz liczne zajęcia grupowe (Logopedia, Muzykoterapia, Logorytmika, Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji I. Majchrzak, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Metoda Czytania Globalnego G. Domana).  

Irena Gostół – magister pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz logopedii z ponad 25-letnim stażem zawodowym. Posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie: Zarządzania Oświatą oraz uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej testem PEP – R (ang. Psychoeducational-Profile). Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty dla dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidualna terapia pedagogiczna, indywidulana terapia logopedyczna), a także zajmuje się kompleksowym opracowywaniem Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET).

Aneta Zakrzewska – ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku na kierunku pedagogika (specjalność: profilaktyka społeczna), a także studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, Integracji Sensorycznej. Posiada certyfikat diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej – II stopień. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. Wykorzystanie metody sylabowej wg prof. J. Cieszyńskiej w pracy terapeutycznej, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w oparciu o stosowaną analizę zachowania, Metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym, Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacji, Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych. W przedszkolu pełni funkcje pedagoga-terapeuty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidualna terapia pedagogiczna, indywidulana terapia wg metody Integracji Sensorycznej). Prowadzi również Gimnastykę Poranną, Grupowe Zajęcia Sensoryczne, Wiatrak Matematyczny oraz Sensomotorykę Grupową wg programu Grow with Play (certyfikat).

Roksana Spodobalska – absolwentka Studium Pedagogicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie. Ukończyła również studia magisterskie na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (pedagogika, specjalność: profilaktyka społeczna). Posiada międzynarodowy certyfikat B1, uprawniający ją do nauki języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjno-terapeutycznej dla dzieci w wieku: 4 – 6 lat (TYGRYSKI) oraz prowadzi grupowe zajęcia z języka obcego dla wszystkich dzieci.

Lidia Wierzchowska – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: andragogika), studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej (WSH) w Pułtusku (kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola na kierunkach: Arteterapia, terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, takie jak, np. Terapia Ręki, Proste zabawy i tańce integracyjne dla grupy, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna – poziom I. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 5 – 6 lat (ZYRAFY). Prowadzi również Bajkoterapię Grupową oraz Grupowe Zajęcia Artterapeutyczne z elementami Sensoplastyki ®.  

Agnieszka Górecka – absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (specjalność: pedagogika, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła liczne kursy i szkolenia pedagogiczne, np. Odimienna nauka czytania według koncepcji I. Majchrzak, Przedszkolak w świecie pojęć matematycznych, Sylabowa nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, Dziecko w grupie rówieśniczej: kompetencje społeczno – emocjonalne. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 5 – 6 lat (ZYRAFY).

Magdalena Traczewska – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Ciechanowie (specjalność: pedagogika, logopedia). Ukończyła również studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych) na kierunku: edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna. Obecnie, w trakcie niestacjonarnych magisterskich studiów pedagogicznych (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie: PEDAGOGIUM). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 5 – 6 lat (ZYRAFY).  

Karolina Chylińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością: edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią oraz magisterskie studia pedagogiczne (specjalność: opieka i wsparcie społeczne). Ukończyła liczne kursy i szkolenia dt. pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza dt. pracy z dziećmi z niepełnosprawnością (np. Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat, Praca z dziećmi autystycznymi, Trening twórczego myślenia, Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – poziom I). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie terapeutycznej (ul. Warszawska 13/15) dla dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze.

Magdalena Olszak – studentka III roku w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią). W przedszkolu pełni funkcje asystenta-nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie terapeutycznej (ul. Warszawska 13/15) dla dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych w różnym wieku.

Martyna Klimkiewicz – absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (specjalność: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Ciechanowie oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 10. Pracowała również jako animator zabaw dla dzieci (HAPPY PARK). W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MUCHOMORKI).  

Edyta Charzyńska – absolwentka studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Płocku, kierunek: pedagogika z mediacją. Obecnie w trakcie studiów magisterskich (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy wychowawcy/nauczyciela zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej nr 22 w Płocku, w płockiej Świetlicy Środowiskowej „Słoneczny Krąg” oraz w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie. W przedszkolu pełni funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MUCHOMORKI).  

Barbara Derbin – Nauczyciel i wychowawca z wieloletnim stażem, pedagog pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera) oraz z dziećmi rozwijającymi się neurotypowo (m.in. w nurcie poznawczo – behawioralnym), oligofrenopedagog-specjalista wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD) dziecka, w trakcie wyższych studiów magisterskich z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna). W przedszkolu prowadzi zajęcia terapii grupowej TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia grupowe TUPS (Trening Umiejętności Psycho – Społecznych tj. Trening Kształtowanie Inteligencji Emocjonalnej Dziecka) dla wszystkich dzieci.