ALPIK - Przedszkole Ciechanów

Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polsce podstawą programową wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 30/05/2014 roku.

Pobyt każdego dziecka w przedszkolu w wymiarze: 5 godzin dziennie jest bezpłatny, gdyż jest on w całości finansowany z subwencji oświatowej miasta Ciechanów!

Tym samym, pomimo iż jesteśmy przedszkolem niepublicznym, to rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola nie ponoszą już żadnych innych dodatkowych kosztów, aniżeli te koszty, które i tak by ponieśli w przedszkolu państwowym na terenie miasta Ciechanowa.

Przyjmujemy dzieci w wieku: 2,5 – 6 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego z całego powiatu ciechanowskiego – bez względu na ich aktualne miejsce zameldowania. Jedynym stałym kosztem dla rodziców jest opłata za wyżywienie dziecka (CATERING). Nie pobieramy opłaty wpisowej od rodziców.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera). Dla osób zainteresowanych naszym przedszkolem istnieje możliwość przeprowadzenia BEZPŁATNEJ diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (mgr psycholog + mgr oligofrenopedagog + mgr logopeda + certyfikowany terapeuta SI + lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży).

Na terenie przedszkola działają łącznie trzy grupy wychowania przedszkolnego tj. jedna grupa integracyjna dla max. 20 – 25 dzieci w wieku: 2,5 – 3 lata (MUCHOMORKI), jedna grupa integracyjna dla max. 20 – 25 dzieci w wieku: 4 – 5 lat (ŻYRAFKI) oraz jedna grupa integracyjno-terapeutyczna dla max. 5 – 6 dzieci w różnym wieku (TYGRYSKI). Na terenie przedszkola prowadzona jest też bezpłatna zerówka integracyjna (klasa 0), przygotowująca dzieci do nauki w szkole podstawowej (MĄDRE SÓWKI). W każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawują min. dwie osoby tj. nauczyciel – wiodący oraz asystent nauczyciela – wiodącego.

Istnieje też możliwość zapisania dziecka z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grupy stricte terapeutycznej na terenie naszej drugiej BEZPŁATNEJ placówki wychowania przedszkolnego (NSPP PAN CZU) przy ul. Warszawskiej 13/15 w Ciechanowie: max. 5 dzieci w grupie pod opieką min. dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego i jednego asystenta-nauczyciela + duża ilość bezpłatnych zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych na terenie przedszkola.

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą codziennie w zajęciach dodatkowych, takich jak: Język Angielski, Rytmika, Logorytmika, Arteterapia, Sensoplastyka, Bajkoterapia, Muzykoterapia (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody B. Strauss), Grupowe zajecia wg metody Integracji Sensorycznej, Logopedia Grupowa, Alpakoterapia wg metody Alpacotherapy Spirit, Dogoterapia, Nauka Czytania Globalnego G. Domana, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji I. Majchrzak, Wiatrak Matematyczny, Sensomotoryka wg programu Grow and Play, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Trening Umiejętności Psycho – Społecznych (TUPS).

Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej zajęciach dodatkowych jest BEZPŁATNY.

Natomiast, wszystkie dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą również na terenie przedszkola w BEZPŁATNYCH indywidualnych i grupowych zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych z m.in. mgr oligofrenopedagogiem, mgr logopedą, certyfikowanym terapeutą wg metody Integracji Sensorycznej. Zarówno liczba, jak i zakres zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb oraz od możliwości rozwojowych danego dziecka (np. indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia pedagogiczna, indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej, terapia grupowa TUS).