ALPIK - Przedszkole Ciechanów

Wszyst­kie za­ję­cia w na­szym przed­szko­lu re­ali­zo­wa­ne są zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cą w Pol­sce pod­sta­wą pro­gra­mo­wą wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go wg wytycznych MEN (Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji Na­ro­do­wej, Roz­po­rzą­dze­nie MEN z dn. 30/05/2014 roku).

POBYT KAŻDEGO DZIECKA W PRZEDSZKOLU W WYMIARZE: 5h DZIENNIE JEST BEZPŁATNY, GDYŻ JEST ON W CAŁOŚCI FINANSOWANY Z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ MIASTA CIECHANÓW!

Tym samym, po­mi­mo iż je­ste­śmy przed­szko­lem nie­pu­blicz­nym, to ro­dzi­ce wszyst­kich dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do na­sze­go przed­szko­la nie po­no­szą już żad­nych in­nych (do­dat­ko­wych) opłat, ani­że­li te opła­ty, które i tak by po­nie­śli w przed­szko­lu pań­stwo­wym na te­re­nie m.st. Cie­cha­no­wa.

Przyj­mu­je­my dzie­ci w wieku: 2,5 – 6 lat + dzie­ci z od­ro­cze­niem obo­wiąz­ku szkol­ne­go z ca­łe­go po­wia­tu cie­cha­now­skie­go – bez wzglę­du na ich ak­tu­al­ne miej­sce zamieszkania / za­mel­do­wa­nia. Je­dy­nym sta­łym kosz­tem dla ro­dzi­ców jest opła­ta za wy­ży­wie­nie dziec­ka (CATERING). Nie po­bie­ra­my opła­ty wpi­so­wej.

Pierw­szeń­stwo przy­ję­cia do przed­szko­la mają dzie­ci o tzw. spe­cjal­nych po­trze­bach edu­ka­cyj­nych (tj. dzie­ci z orze­cze­niem o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go z uwagi na np. au­tyzm, Ze­spół Asper­ge­ra). Dla osób za­in­te­re­so­wa­nych przed­szko­lem, ist­nie­je moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia bez­płat­nej dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­no – pe­da­go­gicz­nej.

Na terenie przedszkola działają obecnie trzy grupy wychowania przedszkolnego, w tym: jedna grupa integracyjna dla dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata (MUCHOMORKI), jedna grupa integracyjna dla dzieci w wieku: 5 – 6 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego (ŻYRAFY) oraz jedna grupa integracyjno – terapeutyczna dla dzieci w różnym wieku (TYGRYSKI). Na terenie przedszkola prowadzona jest też bezpłatna zerówka integracyjna (Klasa 0). W każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawuje min. dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego. Istnieje też możliwość zapisania dziecka do grupy terapeutycznej na terenie naszej drugiej (BEZPŁATNEJ) placówki wychowania przedszkolnego przy ul. Warszawskiej 13/15. (max. 4 – 5 dzieci w grupie pod opieką min. jednego nauczyciela i asystenta-nauczyciela + duża ilość bezpłatnych indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych).

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą codziennie w zajęciach dodatkowych, takich jak np. Język Angielski – min. 2x tygodniowo, Rytmika + Logorytmika, Arteterapia z elementami Sensoplastyki ®, Bajkoterapia Grupowa, Muzykoterapia (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody B. Strauss), Grupowe zajecia wg metody Integracji Sensorycznej, Logopedia Grupowa, Alpakoterapia wg metody Alpacotherapy Spirit, Nauka Czytania Globalnego G. Domana, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji I. Majchrzak, Sensomotoryka wg programu Grow and Play.

Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej zajęciach dodatkowych jest BEZPŁATNY.

A dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą również w bezpłatnych indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych z m.in. pedagogiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem – logopedą, certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Zarówno liczba, jak i zakres zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb oraz możliwości rozwojowych danego dziecka – nie mniej jednak niż 3 x 60 min. zajęć terapii indywidualnej tygodniowo (tj. 60 min. indywidualna terapia logopedyczna + 60 min. indywidualna terapia pedagogiczna + 60 min. indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej).