ALPIK - Przedszkole Ciechanów

Wszyst­kie za­ję­cia w na­szym przed­szko­lu re­ali­zo­wa­ne są zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cą w Pol­sce pod­sta­wą pro­gra­mo­wą wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go wg wytycznych MEN (Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji Na­ro­do­wej, Roz­po­rzą­dze­nie MEN z dn. 30/05/2014 roku).

POBYT KAŻDEGO DZIECKA W PRZEDSZKOLU W WYMIARZE: 5h DZIENNIE JEST BEZPŁATNY, GDYŻ JEST ON W CAŁOŚCI FINANSOWANY Z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ MIASTA CIECHANÓW!

Tym samym, po­mi­mo iż je­ste­śmy przed­szko­lem nie­pu­blicz­nym, to ro­dzi­ce wszyst­kich dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do na­sze­go przed­szko­la nie po­no­szą już żad­nych in­nych (do­dat­ko­wych) opłat, ani­że­li te opła­ty, które i tak by po­nie­śli w przed­szko­lu pań­stwo­wym na te­re­nie m.st. Cie­cha­no­wa.

Przyj­mu­je­my dzie­ci w wieku: 2,5 – 6 lat + dzie­ci z od­ro­cze­niem obo­wiąz­ku szkol­ne­go z ca­łe­go po­wia­tu cie­cha­now­skie­go – bez wzglę­du na ich ak­tu­al­ne miej­sce zamieszkania / za­mel­do­wa­nia. Je­dy­nym sta­łym kosz­tem dla ro­dzi­ców jest opła­ta za wy­ży­wie­nie dziec­ka (CATERING). Nie po­bie­ra­my opła­ty wpi­so­wej.

Pierw­szeń­stwo przy­ję­cia do przed­szko­la mają dzie­ci o tzw. spe­cjal­nych po­trze­bach edu­ka­cyj­nych (tj. dzie­ci z orze­cze­niem o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go z uwagi na np. au­tyzm, Ze­spół Asper­ge­ra). Dla osób za­in­te­re­so­wa­nych przed­szko­lem, ist­nie­je moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia bez­płat­nej dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­no – pe­da­go­gicz­nej.

Na te­re­nie przed­szko­la dzia­ła­ją łącz­nie aż czte­ry grupy wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Dwie grupy dla dzie­ci w wieku: 3 – 4 lata (MU­CHO­MOR­KI & KU­BU­SIE) oraz dwie grupy dla dzie­ci w wieku: 5 – 6 lat + dzie­ci z od­ro­cze­niem obo­wiąz­ku szkol­ne­go (ZY­RA­FY & TY­GRY­SKI). Na te­re­nie przed­szko­la pro­wa­dzo­na jest też bez­płat­na ze­rów­ka in­te­gra­cyj­na (klasa 0), przy­go­to­wu­ją­ca dzie­ci do nauki w szko­le pod­sta­wo­wej oraz dwie grupy integracyjno-terapeutyczne.

W każ­dej gru­pie opie­kę nad dzieć­mi spra­wu­je min. dwóch na­uczy­cie­li wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz min. jeden na­uczy­ciel – wspie­ra­ją­cy/asy­stent na­uczy­cie­la dla dzie­ci o tzw. spe­cjal­nych po­trze­bach edu­ka­cyj­nych.

Wszyst­kie dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do na­sze­go przed­szko­la uczest­ni­czą (co­dzien­nie) w szeregu za­ję­ć do­dat­ko­wych, ta­kich jak np. Język An­giel­ski, Ryt­mi­ka, Lo­go­ryt­mi­ka, Sen­so­pla­sty­ka, Ar­te­te­ra­pia, Baj­ko­te­ra­pia, Mu­zy­ko­te­ra­pia, Do­go­te­ra­pia, Al­pa­ko­te­ra­pia, Nauka Czy­ta­nia Glo­bal­ne­go, Me­to­da Do­bre­go Star­tu, Sen­so­mo­to­ry­ka wg pro­gra­mu Grow and Play, Logopedia Grupowa.

Udział dzie­ci we wszyst­kich wy­mie­nio­nych wyżej za­ję­ciach do­dat­ko­wych jest BEZ­PŁAT­NY.

Ponadto, wszystkie dzie­ci z orze­cze­niem o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go uczest­ni­czą (na terenie przedszkola) w bez­płat­nych in­dy­wi­du­al­nych za­ję­ciach re­wa­li­da­cyj­no-wy­rów­naw­czych z m.in. pe­da­go­giem-oli­go­fre­no­pe­da­go­giem, pe­da­go­giem – lo­go­pe­dą, cer­ty­fi­ko­wa­nym te­ra­peu­tą wg metody In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej.

Za­rów­no licz­ba, jak i za­kres zajęć re­wa­li­da­cyj­no-wy­rów­naw­czych do­bie­ra­ne są in­dy­wi­du­al­nie w za­leż­no­ści od po­trzeb oraz moż­li­wo­ści roz­wo­jo­wych da­ne­go dziec­ka – nie mniej jed­nak niż 3 x 60 min. zajęć te­ra­pii in­dy­wi­du­al­nej ty­go­dnio­wo (tj. 60 min. in­dy­wi­du­al­na te­ra­pia lo­go­pe­dycz­na + 60 min. in­dy­wi­du­al­na te­ra­pia pe­da­go­gicz­na + 60 min. in­dy­wi­du­al­na te­ra­pia wg me­to­dy In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej).