ALPIK - Przedszkole Ciechanów

Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polsce podstawą programową wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rozporządzenie MEN z dn. 30/05/2014 roku).

Pobyt każdego dziecka w przedszkolu w wymiarze: 5 godzin dziennie jest bezpłatny, gdyż jest on w całości finansowany z subwencji oświatowej miasta Ciechanów!

Tym samym, pomimo iż jesteśmy przedszkolem niepublicznym, to rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola nie ponoszą już żadnych innych dodatkowych opłat, aniżeli te opłaty, które i tak by ponieśli w przedszkolu państwowym na terenie miasta Ciechanowa.

Przyjmujemy dzieci w wieku: 2,5 – 6 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego z całego powiatu ciechanowskiego – bez względu na ich aktualne miejsce zameldowania. Jedynym stałym kosztem dla rodziców jest opłata za wyżywienie dziecka (CATERING). Nie pobieramy opłaty wpisowej od rodziców.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera). Dla osób zainteresowanych przedszkolem, istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (mgr psycholog + mgr oligofrenopedagog + mgr logopeda + certyfikowany terapeuta SI + lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży).

Na terenie przedszkola działają łącznie aż cztery grupy wychowania przedszkolnego: jedna grupa integracyjna dla dzieci w wieku: 2,5 – 3 lata (MUCHOMORKI), jedna grupa integracyjna dla dzieci w wieku: 4 – 5 lat (ŻYRAFKI), jedna grupa integracyjno-terapeutyczna dla dzieci w różnym wieku (TYGRYSKI). Na terenie przedszkola prowadzona jest też bezpłatna zerówka integracyjna (klasa 0), przygotowująca dzieci do nauki w szkole podstawowej (MĄDRE SÓWKI). Istnieje też możliwość zapisania dziecka do grupy terapeutycznej na terenie naszej drugiej BEZPŁATNEJ placówki wychowania przedszkolnego przy ul. Warszawskiej 13/15 w Ciechanowie (max. 5 dzieci w grupie pod opieką min. dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego i jednego asystenta-nauczyciela + duża ilość bezpłatnych indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych na terenie przedszkola).

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą codziennie w zajęciach dodatkowych, takich jak, np. Język Angielski, Rytmika, Logorytmika, Arteterapia, Sensoplastyka, Bajkoterapia, Muzykoterapia (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody B. Strauss), Grupowe zajecia wg metody Integracji Sensorycznej, Logopedia Grupowa, Alpakoterapia wg metody Alpacotherapy Spirit, Dogoterapia, Nauka Czytania Globalnego G. Domana, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji I. Majchrzak, Wiatrak Matematyczny, Sensomotoryka wg programu Grow and Play, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Trening Umiejętności Psycho – Społecznych (TUPS).

Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej zajęciach dodatkowych jest BEZPŁATNY.

Natomiast, wszystkie dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą również w bezpłatnych indywidualnych & grupowych zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych z m.in. pedagogiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem-logopedą, certyfikowanym terapeutą wg metody Integracji Sensorycznej. Zarówno liczba, jak i zakres zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb oraz możliwości rozwojowych danego dziecka (np. indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia pedagogiczna, indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej, terapia grupowa TUS).